Peksa - KVKK Aydınlatma Metni

  • Anasayfa
  • Peksa - KVKK Aydınlatma Metni

                                                

PEKSA PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

                                                                                                     ZİYARETÇİ  AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10 ve 11 maddelerinde ifade edilen hükümler gereğince ve doğrultusunda kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, KVKK 5.maddesi 2./a,c,ç,e ve f fıkralarında belirlenen;

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, KVKK 6.maddesi 3. fıkrasında belirlenen;

“Birinci fıkrada sayılan(Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.)sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.”

Hükmü gereğince işlenen kişisel verileriniz haricinde toplanan tüm kişisel verileriniz için KVKK 5/1 ve 6/2 maddeleri gereğince AÇIK RIZANIZ alınmadan işlenmez.

Aşağıda belirtilen iş ortaklarımız haricinde tüm kişisel verileriniz Şirketimiz bünyesinde bulunan sunucu sisteminde ve fiziki olarak arşivimizde tutulmaktadır. Kişisel verilerinizin güvenliği için KVKK 12.maddesinde belirtilen gerekli idari ve teknik tedbirler Şirketimizce sağlanmıştır.

1-Veri Sorumlusu: PEKSA PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Web Adresi : www.pekpan.com.tr/

Adres: Umurlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Caddesi No 191/1 Efeler / AYDIN -TURKIYE   

Telefon : + 90 (256) 259 13 13

Faks :+90 (256) 259 12 88

E-Posta : [email protected]

2-Kişisel verileriniz;

Şirketimiz çalışanları bakımından:

İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından;

Personel özlük dosyanızın oluşturulması, yasal mevzuat gereğince resmî mercilere-sigorta, sosyal yardımlar (A.G.İ. bildirimi ve diğer resmî, sosyal yardımlar),mahkeme, icra dairesi, emniyet müdürlüğü birimlerinden gelen yasal talepler, vergi bildiriminiz, işe giriş çıkış sürelerinizin belirlenmesi için parmak izinizin alınması, (Bu kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak, elektronik ortamda ve basılı başvuru formu doldurulması suretiyle işlenmektedir.)

Muhasebe Departmanımız tarafından;

Otomatik-bilişim sistemi/programı yöntemiyle kişisel verileriniz paylaşılmaktadır.(Netsis Şirketi ERP programı) Maaş ödemelerinizin hesabınıza aktarılması, Şirketimizin mali bildirim yükümlülükleri için,

İşyeri Hekimimiz tarafından;

Sağlık dosyanızın oluşturulması için kanunen toplanması gereken kişisel verileriniz, (Bu kişisel veriler Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılarak bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebine dayanarak işlenmektedir)

İşyeri Güvenliği Uzmanımız tarafından;

İş güvenliği mevzuatı doğrultusunda verilen/verilecek eğitimler, resmî mercilere bildirilmesi gereken verileriniz nedeniyle kişisel verileriniz, (Bu kişisel veriler Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile paylaşılarak Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebine dayanarak işlenmektedir.)

İşyeri Güvenlik Birimimiz tarafından;

Şirket ve çalışanların can ve mal emniyetinin sağlanması için otomatik (kamera sistemiyle) Şirketimiz taşınmazları dahilinde genel kullanım alanlarında ve otomatik olmayan (kimlik/araç ruhsat kontrolü) yöntemlerle kişisel verileriniz, (Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebine dayanarak işlenmektedir.)

İşyeri İdari Birimimiz tarafından;

Şirketimizin işletme amacı doğrultusunda araç kiralanması nedeniyle “Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi” ile üçüncü taraf hizmet sağlayıcı ile ehliyet ve kimlik bilgileriniz paylaşılmaktadır. Yine şirketimiz çalışanlarının konaklama, seyahat amacıyla vermiş oldukları kişisel veriler bu işlemleri yapan seyahat acentesi ile paylaşılmaktadır. (Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebine dayanılarak işlenmektedir)

Kişisel Verilerinizin Yurt İçi ve Yurt Dışı Paylaşımları Hakkında:

PEKSA PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz Şirketimiz bünyesindeki sunucu (Server) sistemimizde, fiziki olarak yine Şirketimiz bünyesindeki arşivimizde tutulmaktadır. Hizmet ve faaliyetlerimizin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan, hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile sair gerçek veya tüzel kişilerle amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak toplanır. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Bu sürenin sonunda http://www.pekpan.com.tr/KVKKKisiselVeriEnvanteri web adresinden, Umurlu Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi Caddesi, No 191/1 Efeler / AYDIN -TURKIYE adresinden ve + 90 (256) 259 13 13 nolu telefondan öğrenilebilecek, Kişisel Veri Envanterinde belirlenen periyodik imha sürecinde ortadan kaldırılacaktır.


Şirketimize iş başvurusunda bulunanlar bakımından:

İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından;

Başvuru yaptığınız pozisyonun gereklilikleri doğrultusunda ve sınırında toplanır, işlenir ve saklanır. Şirketimiz işe alımlarda kendi web sitesinden veya fiziki olarak belirtilen adresinden başvuru almaktadır. Ayrıca Kariyer.Net Elektronik Yayıncılık Ve İletişim Hizmetleri AŞ. adlı şirketle sözleşmeli olarak çalışılmaktadır. Kişisel verilerinizin güvenliği için gerekli idari ve teknik tedbirlerin alındığı tarafımıza yazılı olarak bildirilmiştir.

Başvurunuzun uygun görülmemesi durumunda tarafından ilan edilen http://www.pekpan.com.tr/KVKKKisiselVeriEnvanteri web adresinden, Umurlu Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi Caddesi, No 191/1 Efeler / AYDIN -TURKIYE adresinden ve + 90 (256) 259 13 13 nolu telefondan öğrenilebilecek Kişisel Veri Envanterinde belirlenen periyodik imha sürecinde ortadan kaldırılacaktır.

Şirketimiz ziyaretçileri bakımından:

İşyeri Güvenlik Birimimiz PEKSA PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından; can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla ve bu amaçla sınırlı otomatik (kamera sistemiyle) ve otomatik olmayan (kimlik/araç ruhsat kontrolü) yöntemlerle işlenir, saklanır ve imha edilir. PEKSA PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından ilan edilen ve http://www.pekpan.com.tr/KVKKKisiselVeriEnvanteri web adresinden, Umurlu Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi Caddesi, No 191/1 Efeler / AYDIN -TURKIYE adresinden ve + 90 (256) 259 13 13 nolu telefondan bilgi sahibi olabileceğiniz Kişisel Veri Envanterinde belirlenen periyodik imha sürecinde ortadan kaldırılacaktır.

3-İlgili Kişi ( Kişisel verisi işlenen gerçek kişi “İlgili Kişi” dir) olarak KVKK 11.maddesi hükmü gereği veri sorumlusu/veri sorumlusunun temsilcisine başvurarak:

-Kişisel verinizin işlenip, işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

-Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin PEKSA PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından ilan edilen ve http://www.pekpan.com.tr/KVKK/Ilgilikisibasvuru web adresinden, Umurlu Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi Caddesi, No 191/1 Efeler / AYDIN -TURKIYE adresinden ve + 90 (256) 259 13 13 nolu telefondan bilgi talep edebilirsiniz,

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp, kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

-Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır.

-Yine KVKK 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde (MADDE 7- (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır.

-Düzeltme, eksiğin tamamlanması veya imha(yok etme) talebiniz varsa bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır.

-Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip bulunmaktasınız.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı;

PEKSA PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından ilan edilen http://www.pekpan.com.tr/KVKK/PeksaIlgiliKisiBasvuruFormu.pdf web adresinden, Umurlu Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi Caddesi, No 191/1 Efeler / AYDIN -TURKIYE adresinden ve + 90 (256) 259 13 13 nolu telefonundan ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz. Veri Sorumlusu’na yazılı olarak veya tarafımıza göndermiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden e-mail ile iletmeniz durumunda, yazılı, sözlü diğer yollardan ilettiğiniz talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

PEKSA PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. diğer yasal mevzuat, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK),bu kanuna dayanılarak yayınlanan/yayınlanacak yasal düzenlemeler - tebliğler, yönetmelikler vs.-ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları doğrultusunda işbu Aydınlatma Metninde güncellemeler yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler yayınlandıkları tarih itibariyle bağlayıcı olacaktır. Bu nedenle Şirketimiz KVKK Politikasındaki değişiklikleri/güncellemeleri takip edebileceğiniz Aydınlatma Metni sayfamızı düzenli olarak incelemenizi tavsiye ederiz